โครงการอบรม การเขียนโปรแกรมภาษา C (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 7

 • สินค้า : มือหนึ่ง
 • ประเภท : คอมพิวเตอร์
 • หมวด : บริการไอที
 • ต้องการ : บริการ
 • สำนักฝึกอบรม จัดอบรม โครงการ การเขียนโปรแกรมภาษา C (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 7 วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

  หัวข้อการฝีกอบรม

  ส่วนเนื้อหาของวันที่ 1
  1. ภาษาซีเบื้องต้นโครงสร้างของโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาซี, ตัวบ่งชีและคำสงวน, ประเภทของข้อมูล, ค่าคงที่
  2. อินพุตและเอาต์พุต ฟังค์ชันอินพุตมาตรฐาน, ฟังค์ชันเอาต์พุตมาตรฐาน
  3. ตัวกระทำการนิพจน์และการแปลงค่าของตัวถูกกระทำ, ตัวกระทำการถ่ายค่า, ตัวกระทำทางคณิตศาสตร์,ตัวกระทำทางตรรก, การลดรูปนิพจน์
  ส่วนเนื้อหาของวันที่ 2
  1. การควบคุมทิศทางการทำงานของโปรแกรมคำสั่งในการตัดสินใจ, คำสั่งที่ใช้ในการวนรอบ, คำสั่ง Break, คำสั่ง continue, การวนรอบแบบไม่จำกัด
  2. อาร์เรย์ การประกาศตัวแปรแบบอาร์เรย์, การกำหนดค่าตัวแปรอาร์เรย์, การนำตัวแปรอาร์เรย์ไปใช้งาน,การกำหนดตัวแปรอาร์เรย์ 2 มิติ
  ส่วนเนื้อหาของวันที่ 3
  1. การใช้งานฟังก์ชั่น การกำหนดและการใช้งานฟังก์ชัน, ฟังก์ชันโปรโตไทป์, ประเภทของฟังก์ชัน, การส่งผ่านข้อมูลแบบกำหนดค่า, การส่งผ่านข้อมูลแบบอ้างอิง, อาร์เรย์และฟังก์ชัน
  2. พอย์เตอร์ ตำแหน่งของหน่วยความจำ, ตัวดำเนินการแอดเดรส, การประกาศตัวแปรชนิดพอยน์เตอร์,พอยน์เตอร์กับอาร์เรย, คณิตศาสตร์ของพอยน์เตอร์

  ติดต่อผู้ประกาศ

 • กวิยา ศรีอินทร์เขียว
 • อำเภอเขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร